Copyright infringement

Hent betingelser som .PDF

Forretningsbetingelser ERHVERV for Careteam Fotografi

Sidst revideret den 19. februar 2020 af Tryghedsmærket i Samarbejde med FDIH – Forening for Dansk Internet Handel

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på fotografi.careteam.dk, når du handler med os som erhvervsvirksomhed.
fotografi.careteam.dk ejes af Careteam Fotografi, CVR-nr.: 3062 2472, Sønderport 52, 9670 Løgstør – tlf. 61672887, E-mailadresse: fotografen@careteam.dk.

 

1. Aftalegrundlag
Alle aftaler, der indgås mellem Careteam Fotografi (herefter ”Leverandøren”) og kunden (herefter ”Kunden”) sker på de vilkår, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Aftalerne indgås på dansk.

Bindende aftale mellem parterne anses først for indgået ved Leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden. Ordrebekræftelse, faktura og nærværende forretningsbetingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem Leverandøren og Kunden.

2. Bestillinger
Ved Kundens bestilling af et produkt hos Leverandøren, fremsendes en ordrebekræftelse til Kundens e-mailadresse, hvorefter produktionen af det af Kunden bestilte produkt påbegyndes.

3. Priser
Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms.

4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 10 dage netto, fra varen er leveret.

Ved betaling via faktura sendes fakturaen til Kundens e-mailadresse, når Kundens bestilling er afsendt. Betaling af fakturaen skal ske senest 10 dage efter fakturadatoen. Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve en årlig strafrente i henhold til den gældende rentelov.

5. Levering og risiko
Efter Kundens bestilling modtager Kunden en ordrebekræftelse med angivelse af et forventet leveringstidspunkt. Hvor ikke andet er aftalt mellem parterne, vil leveringstiden vil typisk være omkring 5-10 arbejdsdage. Alle leveringstidspunkter er alene estimater, og forlænget leveringstid kan forekomme.
I tilfælde af forlænget leveringstid, vil Kunden blive informeret.

Der tages således forbehold for forsinkelser ved levering, som ikke skyldes Leverandørens forhold. Såfremt en leverance forsinkes som følge af forhold, som Leverandøren ingen indflydelse har på, herunder men ikke begrænset til forsinkelser fra Leverandørens underleverandører og andre udefrakommende omstændigheder eller force majeure begivenheder i øvrigt, udskydes det estimerede leveringstidspunkt med et tilsvarende antal dage, som sådan en forhindring har bestået. Kunden kan ikke, som følge af sådanne force majeure begivenheder, hæve aftalen og/eller kræve erstatning.

6. Erhvervsaftaler
Erhvervsaftaler faktureres med mindre andet er aftalt kvartalsvist forud. Bliver Kunden forhindret mindre end 24 timer før opgaven, faktureres et forholdsvist beløb til dækning af forberedelser m.v.

7.  Dronefoto og video
Aflysning grundet pludseligt dårligt vejr. (ikke sebart på vejrudsigter)   Kr. 1.200,-. Betaling for den tid jder er brugt på forberedelse.
Ved genbesøg betales 50% til underretning og nye tilladelser. Alle billeder og videoer, gemmes i 12 mdr. på online backup med download link
Inden igangsætning skal GDPR tilsagn gives: https://fotografi.careteam.dk/samtykke-erklaering/

8. Ejendomsret
Ejendomsretten til produktet forbliver hos Leverandøren, indtil der er sket fuld betaling for det pågældende produkt.

9. Reklamation
Reklamation over mangler ved produkter og leverancer fremsættes over for Leverandøren straks efter manglen er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter modtagelsen af produkterne. Den erhvervsdrivende Kunde skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af produkter. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

10. Returnering
Kunden har ved køb af digitale produkter anerkendt og accepteret, at Kunden i forbindelse med købet af disse digitale produkter mister din 30 dages fortrydelsesret.

11. Personoplysninger
I forbindelse med levering af produkter til Kunden, behandler Leverandøren personoplysninger om Kunden.
For mere information om, hvordan Leverandøren behandler personoplysninger, henvises til Leverandørens privatlivsdatapolitik.

12. Ansvar
Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med Kundens køb af produkter hos Leverandøren. Leverandørens maksimale ansvar over for Kunden for ethvert tab eller enhver skade, som måtte opstå i forbindelse med Kundens køb af produkter hos Leverandøren, er begrænset til det samlede beløb for Kundens pågældende ordre.

13. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Nævnenes Hus’ klageportal: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

EU-Kommissionen online klageportal kan også̊ anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse fotografen@careteam.dk.

Klagemulighed med Tryghedsmærket
Du kan oprette en klage via Tryghedsmærket og forsøge at løse problemet i samarbejde med webshoppen og Tryghedsmærket inden du klager ved hjælp af ovenstående muligheder.
Du kan oprette klagen her https://tryghedsmaerket.dk/complain