Copyright infringement

Persondatapolitik for kunder hos Careteam Fotografi

1. Introduktion
Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.fotografi.careteam.dk (herefter ”Hjemmesiden”) eller når du køber produkter hos os.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via

Mogens Christensen, Careteam Fotografi, CVR: 30622472, e-mail: mogens@careteam.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?
Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, og når du køber pro-dukter hos os.

Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er
– at kunne levere vores produkter og dermed opfylde vores aftale med dig,
– at efterleve gældende lovgivning,
– at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden og
– at forbedre vores ydelser.
For at efterleve disse formål vil vi, hvor dette er relevant, behandle følgende oplysninger om dig:

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi indsamle information om din adfærd på Hjemmesi-den, herunder din IP-adresse m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Læs mere herom i vores cookiepolitik.
Hvis du er kunde hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontaktinformationer til brug for levering af og fakturering for ydelser. Vi behandler ikke dine kreditkort- eller kontooplysninger, idet al be-handling af disse oplysninger sker særskilt hos DIBS og NETS.
Såfremt du bestiller portrætfotografering, vil vi efter omstændighederne behandle personoplysnin-ger om dig i form af dit billede.
3. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden af-hænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen. Dine personoplys-ninger slettes senest 1 år efter dit køb eller dit besøg på Hjemmesiden.

Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år ef-ter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

Vi kan ligeledes have behov for at opbevare personoplysninger i form af dit portrætfoto i en læn-gere periode. Vi forbeholder os således retten til at opbevare personoplysninger i form af portræt-fotos så længe dette er nødvendigt for os for at kunne håndhæve vores immaterielle rettigheder til disse fotografier.

4. Hvem deler vi personoplysninger med?
Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, fragtførere, udbydere af hjemmeside samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundefor-holdet og Hjemmesiden.

Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databe-handlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforan-staltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyt-telsesret.

5. Hvor overfører vi personoplysninger til?
For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.

Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret (f.eks. under EU – U.S. Privacy Shield) eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskyt-te dine personoplysninger.

De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

7. Hvad er dine rettigheder?
Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettighe-der. Du har således

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine per-sonoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personop-lysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den på-gældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger.

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via [indsæt mail].

8. Ændring af persondatapolitik
Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige op-lysninger.

Senest opdateret september 2019.

Pin It on Pinterest